http://www.gpydt.cn

您的位置:股票易点通 > 股票公式 > 大智慧公式 > 正文

【股票入门基础知识】【大智慧】未来趋势主图指标公式

A1:=REF(HIGH,3)=HHV(HIGH,2*3+1); B1:=FILTER(A1,3); C1:=BACKSET(B1,3+1); D1:=FILTER(C1,3);{高点}
A2:=REF(LOW,3)=LLV(LOW,2*3+1); B2:=FILTER(A2,3); C2:=BACKSET(B2,3+1); D2:=FILTER(C2,3);{低点}
E1:=(REF(LLV(LOW,2*3),1)+REF(HHV(HIGH,2*3),1))/2; E2:=(HIGH+LOW)/2;{高低点出现在同一K线上时可作取舍}
H1:=(D1 AND NOT(D2 AND E1>=E2)) OR BARSTATUS=2 OR BARSCOUNT(CLOSE)=1;
H2:=D1 AND NOT(D2 AND E1>=E2);
L1:=D2 AND NOT(D1 AND E1=E2);
X1:=REF(BARSLAST(H1),1)+1; F1:=BACKSET(H1 AND COUNT(L1,X1)>0,LLVBARS(IF(L1,LOW,10000),X1));
G1:=F1>REF(F1,1); I1:=BACKSET(G1,2); LD:=I1>REF(I1,1);{过滤后低点}
L2:=LD OR BARSTATUS=2 OR BARSCOUNT(CLOSE)=1;
X2:=REF(BARSLAST(L2),1)+1; F2:=BACKSET(L2 AND COUNT(H2,X2)>0,HHVBARS(IF(H2,HIGH,0),X2));
G2:=F2>REF(F2,1); I2:=BACKSET(G2,2); HD:=I2>REF(I2,1);{过滤后高点}
DRAWLINE(LD,L,HD,H,0),COLORWHITE,LINETHICK1,POINTDOT;
DRAWLINE(HD,H,LD,L,0),COLORWHITE,LINETHICK1,POINTDOT;
J1:=BACKSET(BARSTATUS=2,MIN(BARSLAST(HD),BARSLAST(LD))+1); J2:=J1>REF(J1,1);
DRAWLINE(J2,IF(HD,H,L),BARSTATUS=2,IF(BARSLAST(HD)>BARSLAST(LD),H,L),0),COLORWHITE,LINETHICK1,POINTDOT;
A3:=H; B3:=REF(H,REF(BARSLAST(HD),1)+1)>REF(H,REF(BARSLAST(HD),1)+2+REF(BARSLAST(HD),REF(BARSLAST(HD),1)+2));
D3:=A3 AND B3 AND HD; E3:=BACKSET(D3,REF(BARSLAST(HD),1)+2); HH:=E3>REF(E3,1);{找出全部长期高点}
A4:=L>REF(L,REF(BARSLAST(LD),1)+1);
B4:=REF(L,REF(BARSLAST(LD),1)+1); D4:=A4 AND B4 AND LD; E4:=BACKSET(D4,REF(BARSLAST(LD),1)+2); LL:=E4>REF(E4,1);{找出全部长期低点}
DRAWICON(HH,H,5),ALIGN1; DRAWICON(LL,L,4),ALIGN1;
H3:=HH OR BARSTATUS=2 OR BARSCOUNT(C)=1; {后面进行过滤,方法同前。只是不用考虑高低点出现在同一K线}
X3:=REF(BARSLAST(H3),1)+1; F3:=BACKSET(H3 AND COUNT(LL,X3)>0,LLVBARS(IF(LL,L,POW(10,20)),X3));
G3:=F3>REF(F3,1); I3:=BACKSET(G3,2); LZ:=I3>REF(I3,1); {长期低点,也可供引用}
L4:=LZ OR BARSTATUS=2 OR BARSCOUNT(C)=1;
X4:=REF(BARSLAST(L4),1)+1; F4:=BACKSET(L4 AND COUNT(HH,X4)>0,HHVBARS(IF(HH,H,-POW(10,20)),X4));
G4:=F4>REF(F4,1); I4:=BACKSET(G4,2); HZ:=I4>REF(I4,1);{长期高点,也可供引用}
DRAWLINE(HZ,H,LZ,L,0),COLORGREEN,LINETHICK1;
DRAWLINE(LZ,L,HZ,H,0),COLORGREEN,LINETHICK1;{长期连线}
K1:=BACKSET(BARSTATUS=2,MIN(BARSLAST(HZ),BARSLAST(LZ))+1); K2:=K1>REF(K1,1);
DRAWLINE(K2,IF(HZ,H,L),BARSTATUS=2,C,0),COLORGREEN,LINETHICK1; {最后的长期连线,连在收盘价上}
UU:=BACKSET(BARSTATUS=2,BARSLAST(LD)+1);
VV:=UU>REF(UU,1);
WW:=BACKSET(VV,REF(BARSLAST(LD),1)+2);
XX:=WW>REF(WW,1);
DRAWLINE(XX,L,VV,L,1),COLORMAGENTA,LINETHICK1;
UU2:=BACKSET(BARSTATUS=2,BARSLAST(HD)+1);
VV2:=UU2>REF(UU2,1);
WW2:=BACKSET(VV2,REF(BARSLAST(HD),1)+2);
XX2:=WW2>REF(WW2,1);
DRAWTEXTABS(5,5,’概念股网 ’),linethick1,COLOR00EEff;
DRAWLINE(XX2,H,VV2,H,1),COLORMAGENTA,LINETHICK1;
前一低:REF(L,BARSLAST(VV)),COLOR99FF66,POINTDOT,LINETHICK3;
前二低:REF(L,BARSLAST(XX)),COLORFF66FF,POINTDOT,LINETHICK3;
前一高:REF(H,BARSLAST(VV2)),COLOR99FF66,POINTDOT,LINETHICK3;
前二高:REF(H,BARSLAST(XX2)),COLORFF66FF,POINTDOT,LINETHICK3;
短高:=REF(H,BARSLAST(VV2));
短低:=REF(L,BARSLAST(VV));
短比: (C-短低)/(短高-短低),LINETHICK0;
{以下语句为三角形部分}
底:REF(L,BARSLAST(VV)),COLORred,LINETHICK2;
頂:REF(H,BARSLAST(VV2)),COLORGreen,LINETHICK2;
{下迭三角形:藍色三角形畫完介入}
StickLine(VV,頂,底,0,0),Colorff6633,linethick3;{}
DRAWLINE(VV2,H,VV,L,0),Colorff6633,linethick3;{斜}
DRAWLINE(VV2,H,VV,頂,0),Colorff6633,linethick3;{?}
{DRAWLINE(c>0,H,VV,L,0),Colorcyan,linethick2;}{斜}
{DRAWLINE(c>1,H,VV,頂,0),Colorcyan,linethick2;}{?};

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

相关文章阅读